Aanvullende Algemene voorwaarden kinderopvang
 
Wij als ondernemer, Stichting Peutercentra Arnhem vinden het heel belangrijk dat wij en
u als consument weten wat wij van elkaar mogen verwachten. Daarom hebben wij deze
aanvullende voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op Algemene
voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Aanvullende definities:
Peuteropvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen
in de leeftijd van minimaal twee jaar en zes maanden tot de leeftijd waarop zij het
basisonderwijs volgen.
Subsidieplaats peuteropvang: Deelname van kinderen voor twee dagdelen per week
gedurende 40 weken in de peuteropvang, waarbij de gemeente een deel van de kosten
betaalt en de ouder betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage.
Reguliere plaats peuteropvang: Deelname van kinderen voor twee dagdelen per week
gedurende 40 weken in de peuteropvang, waarbij de ouder een bruto uurprijs betaalt en via
de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvraagt.
VVE plaats peuteropvang: Deelname van kinderen voor vier dagdelen per week
gedurende 40 weken in de peuteropvang, waarbij de gemeente de kosten voor twee
dagdelen voor haar rekening neemt. Anders gezegd u betaalt zelf 2 dagdelen per week,
gedurende 40 weken per jaar en de gemeente betaalt de overige 2 dagdelen per week.

Aanmelding (Inschrijven)
Als u uw kind wilt inschrijven dat kunt u dit doen door het inschrijfformulier via onze website
(Stichting Peuterspeelzalen Arnhem, www.spa-arnhem.nl) te downloaden of een
inschrijfformulier op te vragen tijdens kantooruren. Het ingevulde inschrijfformulier mailt u
naar info@spa-arnhem.nl of stuurt u naar het postadres. Wij zenden u een bewijs van
inschrijving op het moment dat wij het ingevulde inschrijfformulier van u hebben ontvangen.
De datum waarop wij het inschrijfformulier hebben ontvangen, is tevens de datum waarop uw
kind op de wachtlijst geplaatst wordt.

Kennismaking vooraf
Als u vooraf een rondleiding wenst, of graag wilt kennismaken, dan kunt u contact opnemen
met de medewerkers van de desbetreffende locatie.

Het aanbod (plaatsingsvoorstel)
Uw kind is pas plaatsbaar (kan een aanbod krijgen) als hij/zij tenminste 2 maanden op onze
wachtlijst staat. Bij aanmeldingen van kinderen voor de dagopvang en buitenschoolse
opvang verstrekken wij een aanbod op basis van de inschrijfdatum. Bij aanmeldingen van
kinderen voor de groepen waar alleen peuteropvang wordt aangeboden, verstrekken wij het
aanbod op basis van leeftijd. Als u akkoord gaat met het aanbod/plaatsingsvoorstel dan
ontvangt u van ons een plaatsingsovereenkomst in tweevoud met een antwoordenvelop. U
stuurt één getekend exemplaar retour en daarmee is de plaatsing definitief.

Bijzonderheden rondom plaatsing
Bij kinderen die worden aangemeld op medische en/of sociale indicatie, beslist de
organisatie of tot versnelde plaatsing kan worden overgegaan. Hierbij wordt gekeken naar de
beschikbare plaatsen en niet meteen naar de voorkeur van de ouder. Bij verhuizing krijgen
kinderen die eerder een kindercentrum hebben bezocht, en waarvan de consument een
kopie van de overeenkomst van het bezochte kindcentrum bij de inschrijving meestuurt,
voorrang.

Starten
Uw kind en u worden uitgenodigd om kennis te komen maken met de medewerkers en om
eventueel een (gedeelte van een) dagdeel mee te draaien om te wennen. Tijdens dit gesprek
wordt het intake-formulier ingevuld en besproken.
Wijzigen of beëindigen van overeenkomst
De overeenkomst loopt automatisch af op de in de plaatsingsovereenkomst genoemde
einddatum. Wilt u het contract eerder dan wel later dan de genoemde einddatum beëindigen
dan dient u dit tijdig schriftelijk aan de administratie door te geven. We werken met een
opzegtermijn van een maand. Deze opzegging geldt niet alleen voor de gehele, maar ook
voor gedeeltelijke opzegging.

Tarieven
De tarieven van onze diensten worden jaarlijks per 1 januari van dat jaar vastgesteld. Wij
hanteren een vaste uurprijs voor de opvang. Deze staan in de tarievenlijst. Wanneer u
vragen heeft hierover of een vrijblijvende offerte wenst, neemt u dan contact op met ons.

Wet Kinderopvang (Dagopvang, Peuterprogramma, BSO)
Al u voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Wet Kinderopvang dan kunt u bij de
belastingdienst de zogenaamde “Kinderopvangtoeslag”aanvragen. Deze voorwaarden staan
vermeld op de speciale website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl Met deze toeslag
neemt de Rijksoverheid voor een deel de kosten van kinderopvang voor haar rekening. De
kinderopvangtoeslag kunt aanvragen via de website www.toeslagen.nl. U kiest dan rechts
bovenin “inloggen op Mijn toeslagen”. Hiervoor heeftt u een DigiD en een
burgerservicenummer/sofinummer nodig. Het BSN/sofinummer staat in het Nederlandse
paspoort of op de identiteitskaart, loonstrook. Heeftt u geen BSN/sofinummer? Bel dan de
belastingtelefoon 0800-0543 voor informatie over wat u moet doen. De belastingdienst heeft
ongeveer 8 weken nodig om uw aanvraag te verwerken. Heeft u hulp nodig bij het invullen
van de aanvraag dan kunt u ons bellen voor het maken van een afspraak of voor
telefonische ondersteuning.
Op de plaatsingsovereenkomst, die u bij de plaatsing ontvangt, staan alle benodigde
gegevens voor aanvraag van de kinderopvangtoeslag. Wilt u weten of u toeslag kunt krijgen?
En zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening via: www.toeslagen.nl . Indien u hulp
nodig heeft en/of vragen heeft met betrekking tot het aanvragen van de kinderopvangtoeslag
dan kunt u contact opnemen met de administratie van Stichting Peuterspeelzalen Arnhem.
De belastingdienst vraagt in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar bij ons de gegevens op
van alle kinderen die in het voorgaande jaar geplaatst zijn met de daarbij behorende
gegevens van de ouders. De belastingdienst controleert deze gegevens vervolgens met de
door u aangevraagde kinderopvangtoeslag en zal daarmee de definitieve
kinderopvangtoeslag vaststellen.
Op basis van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen, artikel 38, zijn wij
verplicht om het burgerservicenummer (BSN) van de ouder(s) en kind(eren) bij de
belastingdienst aan te leveren. Gevolg hiervan is dat alle ouders verplicht zijn om deze
gegevens aan ons door te geven.
Voor uw eigen administratie ontvangt u in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een
jaaroverzicht met daarop de afgenomen uren en de aan u gefactureerde bedragen.
 
Subsidieplaats peuteropvang
Voor consumenten(ouders) die van mening zijn dat zij niet in aanmerking kunnen komen
voor kinderopvangtoeslag, subsidieert de gemeente de plaats deels. Deze gemeentelijke
regeling geldt uitsluitend voor 2 dagdelen (twee dagdelen) peuterprogramma per week
gedurende 40 weken. U betaalt voor deelname een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Het
Peuterprogramma is toegankelijk voor alle kinderen in de leeftijd van twee en half tot aan het
vierde jaar. Op het inschrijfformulier geeft u al aan dat u denkt geen gebruik van
kinderopvangtoeslag te kunnen maken. Op het moment dat wij u een
aanbod/plaatsingsvoorstel doen, vragen wij u ons gegevens te versturen waarmee u aan
kunt tonen dat u geen recht heeft op toeslag. Wij vragen om een inkomensverklaring (
voorheen IB-60 formulier) van u en uw mogelijke partner over uw laatst genoten inkomen.
Deze inkomensverklaring kunt u aanvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543. Houd
hiervoor uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. De inkomensverklaring wordt door de
belastingdienst ongeveer binnen 5 werkdagen verstrekt. U stuurt het plaatsingsvoorstel
samen met de IB-60 formulieren, een kopie van een mogelijke uitkering en de getekende
“verklaring subsidieplaats” retour. Op basis van de door u gezonden gegevens beoordelen
wij of u inderdaad recht heeft op een subsidieplaats. U ontvangt van ons een overeenkomst
voor een subsidieplaats in tweevoud waarop wij de inkomensafhankelijke ouderbijdrage
vermelden. U zendt ons de getekende overeenkomst binnen 5 werkdagen retour, waarmee
de plaatsing definitief is.
Wijziging in het inkomen bij subsidieplaats peuteropvang
De consument meldt per direct als er een wijziging optreedt in het inkomen of als hij niet
langer in aanmerking komt voor een subsidieplaats. De consument is altijd zelf
verantwoordelijk voor tijdige melding van wijzigingen die van invloed op de overeenkomst
zijn.
VVE plaats peuteropvang
Uw kind komt in aanmerking voor een VVE plaats op de peutergroep als wij van het
consultatiebureau een indicatie ontvangen die aan de normen (doelgroepbepaling) voldoet
die de Gemeente Arnhem hiervoor stelt. Het maakt niet uit of u als consument
kinderopvangtoeslag kunt ontvangen of niet. Op basis van de indicatie van het
consultatiebureau doen wij u een aanbod om gebruik te kunnen maken van een VVE plaats.
Uiteraard bent u vrij om het aanbod te aanvaarden. Een VVE plaats is altijd een combinatie
van vier dagdelen per week, waarbij u 2 dagdelen per week betaalt en de gemeente 2
dagdelen per week betaalt.

Betaling
U betaalt maandelijks een gemiddeld bedrag van de kosten. De totale jaarlijkse
kinderopvangkosten zijn namelijk verdeeld over 12 maanden. Bij de peuteropvang geldt dat
u voor een opstelling van 40 weken betaalt, verdeeld over 12 maanden. U ontvangt de
factuur met vermelding van afgenomen uren. Iedere maand wordt het verschuldigde bedrag
automatisch rond de 1e van de maand door ons geïncasseerd. U betaalt dus vooruit. Voor
onze BSO’s geldt dat wij de ouderbijdrage al rond de 22e van de maand incasseren voor de
daarop volgende maand. Deze incasso stopt automatisch op de aangegeven einddatum op
uw contract. Indien u principiële bezwaren heeft tegen het betalen via automatisch incasso,
dan kunt u het verschuldigde bedrag zelf overmaken vóór het einde van de factuurmaand.
Wij rekenen hiervoor een toeslag van €2,50 per maand.

Niet (tijdig) betalen
Indien we geen betaling ontvangen hebben of we hebben de ouderbijdrage niet kunnen
innen via incasso, dan wordt na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering
verstuurd. Indien er na twee herinneringen nog sprake is van wanbetaling, behoudt de
organisatie zich het recht voor om een kind de toegang tot het kindcentrum te weigeren. Dit
kan gebeuren als gedurende twee maanden niet betaald is. De vordering wordt dan
overgedragen aan een incassobureau. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.