Over de SPA

De Stichting Peutercentra Arnhem bestaat in 2018 alweer 50 jaar en is daarmee de meest ervaren professionele organisatie voor peuterspeelzaalwerk in heel Nederland.

Op 23 april 1968 werd de ‘Stichting Kinderspeelzalen Arnhem’ opgericht. Dit was de eerste stichting op het terrein van het kinderspeelzaalwerk in Nederland. De doelstelling was destijds tweeledig: kinderen contactmogelijkheden bieden en ouders de gelegenheid bieden om zich te ontplooien

In de jaren ’70 nam het aantal kinderspeelzalen (later peuterspeelzalen) in Nederland drastisch toe. In de meeste gevallen richtten ouders zelf peuterspeelzalen op. Alle initiatieven hebben destijds in grote mate de uitgangspunten van de Stichting Kinderspeelzalen Arnhem overgenomen.

Begin jaren ’70 veranderde de naam van de stichting ‘Kinderspeelzalen Arnhem’ in ‘Stichting Peuterspeelzalen Arnhem’. In de eerste 10 jaar van het bestaan van de stichting groeide het aantal peuterspeelzalen van 3 in 1968 tot 14 in 1978. Anno 2016 exploiteert de SPA 30 peuterspeelzalen.

Eind jaren ’80, begin jaren ’90, verschoof de doelstelling van het peuterspeelzaalwerk steeds meer in de richting van ontwikkelingsstimulering van de peuter en de voorbereiding op het basisonderwijs.

In 1993 organiseerde de SPA in het kader van haar 25-jarig bestaan een symposium over de positie en toekomst van het peuterspeelzaalwerk in Nederland. Dit was het eerste symposium ooit in Nederland over dit onderwerp georganiseerd. Eind 1995 startte de SPA als eerste organisatie voor peuterspeelzaalwerk in Nederland een peuterspeelzaal in een Asielzoekerscentrum.

 

Eind jaren ‘90 kreeg het peuterspeelzaalwerk een steeds belangrijkere rol toebedacht op het terrein van de onderwijsachterstandbestrijding.

 

Begin 1997 was de SPA één van de twee initiatiefnemers om te komen tot een landelijke bundeling van de ‘peuterspeelzaalwerkkrachten’ in de vorm van het Landelijk Platform Peuterspeelzalen.

Sinds 1997 hebben ruim 400 organisaties voor peuterspeelzaalwerk in Nederland zich bij dit initiatief aangesloten. Ook participeert de SPA sinds 1997 in het project Integrale Vroeghulp. Binnen dit project wordt gewerkt aan de integratie van kinderen die als gevolg van een lichamelijke of een verstandelijke handicap extra verzorging nodig hebben in klassen met kinderen die deze extra zorg niet nodig hebben.

Sinds 1 november 2002 exploiteert de SPA ook een peuterspeelzaal die werkt op antroposofische grondslag. Het gaat om peuterspeelzaal De Karbonkel. Sinds 1 januari 2015 expoiteert de SPA ook een kinderdagverblijf, voor peuters van 2 - 4 jaar, dat werkt op antroposofische grondslag De Karbonkel plus.

Het Peuterspeelzaalwerk is in de gemeente Arnhem per september 2014 onder de Wet Kinderopvang (Wko) gebracht.